תנאי שימוש

עודכן לאחרונה אוגוסט, 2023

ניווט מהיר

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של עמותת איגוד קרנות הגידור ("האיגוד" ו-"האתר" בהתאמה).
 2. השימוש באתר כפוף להוראות תנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש"). על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש במלואם בקפידה, לפני כל שימוש באתר. תשומת לב המשתמש מופנית לכך שתנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין האיגוד. בעצם השימוש באתר מובעת הסכמה לתנאי השימוש, כפי נוסחם מעת לעת. האיגוד רשאי לשנות מעת לעת את הוראות תנאי השימוש. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים בתנאי השימוש, מועד עדכון תנאי השימוש יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את תנאי השימוש לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לתנאי כלשהו בתנאי השימוש או שינוי שנערך, עליך להפסיק באופן מיידי את השימוש באתר. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש.
 3. האיגוד שומר לעצמו את הזכות לשנות את האתר, תכולתו, עיצובו ו/או אופן פעולתו לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא כל צורך ליתן הודעה מראש ו/או בדיעבד למשתמש.
 4. השימוש בתנאי השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה; בדומה, מקום בו נעשה שימוש בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

קניין רוחני

 1. האתר ותכניו הינם רכושו הבלעדי של האיגוד. האיגוד הינו הבעלים או בעל רישיון השימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין רוחני אחר, בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות, הגלומות באתר ובתכניו, לרבות, אך מבלי למעט, דימויים גרפיים, הדמיות, סרטונים, תצלומים, דמויות, אייקונים, מוזיקה, תמונות, קולות, צלילים, תבניות, מודלים, לוגואים מדדים, חישובים, המלצות, הערכות, ניתוחים ו/או טקסט.
 2. אין בשימוש אשר נעשה באתר ו/או בתכניו כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור באתר ו/או בתכניו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכניו בהתאם לאמור בתנאי השימוש.
 3. האתר ותכניו נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא בהסכמתה המפורשת של האיגוד, מראש ובכתב.

חובות המשתמש

 1. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, בתכניו ו/או בשימושים שלו אך ורק על פי החוק ולא לחבר קישור לאתר ו/או להשתמש באתר, בתכניו ו/או בשימושים שלו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שהוא פוגעני, מאיים, מעליב, משמיץ, גזעני, בלתי ראוי, פורנוגרפי, מכיל לשון הרע, מפלה ו/או מכיל אלימות; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס, תוכנה זדונית, סוס טרויאני, או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של האיגוד ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל, להאט או למנוע מאחרים את השימוש באתר ו/או לפגוע בחוויית השימוש של האתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; (ה) מידע הפוגע בשם הטוב ו/או במוניטין של האיגוד; ו/או (ו) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של האיגוד.
 2. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאיגוד, לאתר ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.
 3. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של האיגוד, במקרים בהם האיגוד יחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, יהא האיגוד רשאי להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, לחסום את המשתמש וכן לנקוט בכל פעולה אחרת אשר האיגוד ימצא לנכון לנקוט בה כדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו ו/או על זכויות צדדים שלישיים.

שיפוי והגבלת אחריות

 1. האתר וכן כל התכנים והשימושים שלו מוצעים כמות שהם. המידע המקצועי הנכלל באתר מובא לצורך ידיעה בלבד אינו מחליף יעוץ פרטני.
 2. המשתמש מסכים ומאשר כי השימוש באתר ובתכניו נעשה על אחריותו הבלעדית. מובהר, כי האיגוד וכל מי שפועל מטעמו מסירים מעצמם כל אחריות לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד מכל סוג שהוא, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מן השימוש באתר או בתכניו, לרבות כתוצאה מההסתמכות עליהם.
 3. האיגוד לא יהיה אחראי לכל תקלה מסוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט, בקווי תקשורת, ברשת סלולרית, ברשת תקשורת אלחוטית, במכשיר נייד (לרבות נזק הנגרם למכשיר נייד מהכניסה לאתר ו/או השימוש בו, לרבות מחיקת מידע וצורך בפרמוט המכשיר), בחומרה (לרבות שרתים של האיגוד) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר. האיגוד לא יהיה אחראי בגין נזקים ישירים או עקיפים מכל סוג שהוא, לרבות לתוצאתם, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר לא יהיה זמין בעת מסוימת או לתקופה כלשהי.
 4. המשתמש ישפה ויפצה את האיגוד ו/או את מי מטעמה בגין כל נזק, חבות, עלויות, הוצאות ו/או הפסדים (לרבות הוצאות משפטיות) אשר ייגרמו לאיגוד ו/או מי מטעמו בקשר עם כל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש באתר ו/או בתכניו וכן בקשר עם כל הפרה של תנאי השימוש.

שירותים ותכנים של צדדים שלישיים

 1. במהלך השימוש באתר, המשתמש עשוי להיחשף לשירותים ותכנים של צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק של קרנות הגידור החברות באיגוד, ושותפים של האיגוד, נותני שירותים בתחומי פעילות האיגוד ועוד.
 2. האיגוד לא בדק את השירותים או תכנים אלה או בדק את נכונותם או התאמתם למשתמש בטרם הכללתם באתר, ולכן, מומלץ כי המשתמש יבדוק את אותם השירותים או התכנים באופן עצמאי בטרם יסתמך עליהם או יעשה בהם שימוש, שכן הסתמכות על אותם תכנים או שירותים והשימוש בהם הינם על אחריותו בלבד.

קישורים

 1. האתר עשוי לכלול קישורים, תכנים, פרסומות, לוגואים וחומרים אחרים המקשרים לאתרים או יישומים אשר אינם נשלטים או מוצעים על ידי האיגוד ("הקישורים"). בטרם המשתמש יבצע רכישה של כל שירות או מוצר באמצעות שימוש באותם אתרים או יישומים או יסתמך על התכנים שלהם, מומלץ כי הוא יוודא שהוא מודע היטב לסיכונים הכרוכים בכך. הקישורים הללו ניתנים למשתמש מטעמי נוחות בלבד, והמשתמש מתחייב כלפי האיגוד כי בשום מקרה הוא לא יטיל על האיגוד אחריות כלשהי בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו לו כתוצאה מהשימוש בקישורים או תוך הסתמכות על כל מידע, תוכן או שירות הכלול באתרים או ביישומים אליהם מפנים הקישורים.
 2. הכללתם של קישורים באתר אינו מהווה אימוץ, אישור, תמיכה, או כל קשר אחר בין האיגוד לבין האתרים או היישומים שאליהם מפנים הקישורים, או לבין המפעילים שלהם.

שונות

  1. המשתמש מסכים שאין בשימוש באתר בכל אופן שהוא בכדי ליצור בין האיגוד לבין המשתמש כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש.
  2. במידה שסעיף כלשהו בתנאי השימוש יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מסיבה כלשהי על ידי בית משפט מוסמך, תוקפם או אכיפתם של יתר תנאי השימוש לא ייפגעו; מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.
  3. ככל שהאיגוד לא השתמש או השתהה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לו על פי תנאי השימוש, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיו. אף זכות של האיגוד אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידו. סטייה מתנאי השימוש על ידי האיגוד במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
  4. מוסכם כי סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בכל הקשור לתנאי השימוש, ביצועם, פירושם, וכל עניין הקשור ו/או נובע מהם, מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב ולו בלבד וזה ייקבע בהתאם להוראות הדין הישראלי.
  5. האיגוד רשאי להסב את זכויותיו באתר ועל פי תנאי השימוש, כולן או מקצתן, לצד שלישי ללא צורך בקבלת הסכמת המשתמש.
  6. בכל שאלה בנוגע לתנאי השימוש, ניתן ליצור קשר באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת הבאה: info@ihfa.co.il.