וובינר קרנות גידור OFFSHORE

דגשים, יתרונות/חסרונות ועדכונים מהעת האחרונה

כחלק מסדרת מפגשים מקצועיים שמארגן האיגוד לחבריו, אנו שמחים להזמינכם למפגש מקצועי בנושא: קרנות גידור OFFSHORE – עדכונים ודגשים בהיבט המשפטי, אדמיניסטרטיבי וחשבונאי .

Investing stock market data on the screen
שיתוף האירוע

איגוד קרנות הגידור בישראל (ע"ר) ("האיגוד") אינו אחראי לתכנים (מכל מין וסוג שהוא) שיועברו במהלך יום העיון או בקשר עם יום העיון ("התכנים"). הסתמכות על איזה מהתכנים הינה באחריות הגורם המבקש להסתמך עליהם. התכנים אינם מהווים ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר מכל מין וסוג שהוא. כל אזכור ביחס לכל צד שלישי במסגרת התכנים, לרבות ביחס למוצריו/שירותיו, אינו מהווה המלצה מטעם האיגוד ו/או מי מטעמו להתקשר עם אותו צד שלישי ו/או לרכוש את מוצריו ו/או לשכור את שירותיו.