שוק הנגזרים האירופאי-CBOE EU

מפגש מקצועי בנושא נגזרים בשוק האירופאי תוך השוואה לשוק הנגזרים האמריקאי, תוך דגש על הכלים היעילים הקיימים בשוק הנגזרים האירופאי.

Topics include:

Equity Derivatives market overview – US vs Europe

CEDX – an European Equity Derivatives market through one single access point (trading and clearing)

Cboe's Risk and Market Analytics (RMA) solutions for the European Derivatives markets

תמונות מהאירוע

שיתוף האירוע

איגוד קרנות הגידור בישראל (ע"ר) ("האיגוד") אינו אחראי לתכנים (מכל מין וסוג שהוא) שיועברו במהלך יום העיון או בקשר עם יום העיון ("התכנים"). הסתמכות על איזה מהתכנים הינה באחריות הגורם המבקש להסתמך עליהם. התכנים אינם מהווים ייעוץ משפטי או כל ייעוץ אחר מכל מין וסוג שהוא. כל אזכור ביחס לכל צד שלישי במסגרת התכנים, לרבות ביחס למוצריו/שירותיו, אינו מהווה המלצה מטעם האיגוד ו/או מי מטעמו להתקשר עם אותו צד שלישי ו/או לרכוש את מוצריו ו/או לשכור את שירותיו.