מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה אוגוסט, 2023

ניווט מהיר

פרטיות

 1. אנחנו, איגוד קרנות הגידור בישראל (ע"ר), ("איגוד קרנות הגידור" ו/או "העמותה") המפעילים את אתר האינטרנט ("האתר"), מכבדים את פרטיותך ומחויבים להגן על המידע, כהגדרתו להלן, אשר נמסר לנו במסגרת שימושך באתר, באופן המפורט במדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות"). מדיניות הפרטיות מסבירה את המדיניות שלנו ביחס למידע, לרבות, אך לא רק, המידע הנאסף על-ידנו, בעת שימושך באתר ובשירותים המוצעים בו ("שירותים"), מדוע אנו אוספים את המידע הנ"ל וכיצד אנו משתמשים בו.
 2. מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש") והיא חלה על כל שימוש ו/או צפייה באתר בין אם באמצעות מחשב/ מכשיר סלולארי ו/או כל אמצעי אחר. באמצעות השימוש באתר ובשירותיו, הנכם מביעים את הסכמתכם לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיכם (לרבות, אך לא רק, מידע אישי) ("המידע") כמפורט בתנאי מדיניות פרטיות זו.
 3. אנו רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות פרטיות זו, הודעה על עדכון מדיניות הפרטיות תופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, הסעד היחיד הוא הפסקת השימוש באתר. כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות, אלא אם נאמר אחרת בפרסום בדבר השינוי של מדיניות הפרטיות.

איסוף מידע

 1. על מנת שנוכל לספק לכם את השירותים הניתנים על ידנו, אתם נדרשים למסור מספר פרטי מידע אודותיכם. מסירת פרטי המידע שתתבקשו לספק אינו נדרש על פי חוק, אינכם חבים בחובה חוקית למסור את המידע, ומסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך. אולם, ללא מסירת פרטי מידע אלו, תיפגע איכות השירות הניתן לכם על ידינו באופן משמעותי ובמקרים מסוימים, לא נוכל לספק לכם את השירות המבוקש על ידכם.
 2. השימוש במידע ייעשה לצרכי אספקת השירותים וצרכי איגוד קרנות הגידור, כמפורט במדיניות פרטיות זו. המידע לא ישמש לצרכים שאינם קשורים לפעילות איגוד קרנות הגידור ולא יועבר לצד שלישי, שלא במסגרת פעילות איגוד קרנות הגידור ומטרותיה.

מידע אישי

 1. במהלך השימוש באתר תתבקשו למסור מידע אישי כדלקמן:
  • נתונים אודות אמצעי הגלישה– בעת שימושך באתר, העמותה (ו/או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל ממכם וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, כתובות IP, מזהה מכשיר, סוג דפדפן שנעשה בו שימוש וכיוצ"ב.
  • פרטי יצירת קשר – בכל עת שבה תיצרו עמנו קשר, אנו נאסוף את שמכם, תפקיד בחברה בה אתם עובדים, שם החברה בה אתם עובדים, כתובת דוא"ל, מספר טלפון  וכן את תוכן ההודעות שתמסרו לנו. בנוסף, ככל שתיצרו עמנו קשר טלפוני, שיחות עם נציגנו עשויות להיות מוקלטות או מתועדות בדרך אחרת.
  • רישום לעדכונים לגבי כנסים ואירועים – בעת הרשמתכם לקבלת עדכונים הנוגעים לכנסים ואירועים אנו נאסוף את שמכם המלא, תפקיד בחברה בה אתם עובדים, שם החברה בה אתם עובדים, כתובת דוא"ל, מספר טלפון  וכל מידע אחר אשר יידרש מפעם לפעם.
  • סליקה – בעת רכישת כרטיסי כניסה לכנסים המופעלים על ידי העמותה ("הכרטיסים") אתם עשויים למסור לנו את הפרטים הבאים: מספר כרטיס אשראי, תוקף כרטיס אשראי, מספר מיוחד, מספר תעודת זהות ככל ויידרש ו/או כל מידע אחר בנדרש לצורך רכישת הכרטיסים).האמור לעיל מהווה הודעה על פי סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות.
 2. הנכם אחראים, כי המידע האישי וכן כל מידע אחר שתמסרו לנו הינו נכון ומדויק. יובהר בזאת, כי מידע לא מדויק שיימסר על ידכם, ישפיע על המידע שתקבלו מאתנו בעת שימושכם באתר ו/או בעת קבלת השירותים וכן ישפיע על היכולת שלנו לספק לכם שירותים וליצור עמכם קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות פרטיות זו.
 3. אתם יכולים לעדכן את המידע האישי שלכם על-ידי יצירת קשר עמנו באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לעמותה בכתובת: info@ihfa.co.il; בכל מקרה שבו הנכם: (1) מעוניינים לוודא את נכונותהמידע האישי אשר נאסף אודותיכם; (2) מעוניינים לעדכן את המידע אודותיכם; (3) יש לכם טענה לגבי השימוש במידע; ו/או (4) אם  אתם מעוניינים למחוק את המידע אשר נאסף אודותיכם במאגר המידע של איגוד קרנות הגידור (כהגדרתו להלן). אם יידרש אנו נפעל לשם: (א) עדכון המידע שמסרתם לנו בכפוף לקבלת נתונים שיוודאו את נכונות המידע הנ"ל כפי שיידרש על-ידנו, או (ב) סימון כל מידע לאיסור בשימוש עתידי למטרות שיווק. למען הסר ספק, אין במדיניות פרטיות זו בכדי למנוע מאתנו מלשמור את המידע האישי שלכם (לרבות מידע שביקשת לעדכן) מקום בו אנו נדרשים לעשות כן על-פי חוק.

שימוש במידע

 1. אנו משתמשים במידע שנאסף ממך על מנת לספק לכם את השירותים ובכלל זה למטרות הבאות:
  • כדי לספק את השירותים שלנו, ובכלל זה על מנת לאפשר לכם לקבל מידע על איגוד קרנות הגידור ופעולותיו אשר כוללות בין היתר קיום כנסים, ימי עיון, מידע ועדכונים הקשורים למגזר קרנות הגידור, במישרין או בעקיפין, בארץ ו/או בחו"ל;
  • כדי להפעיל את האתר ולשפר את חוויית המשתמש באתר;
  • על מנת לקיים פעילויות התומכות במתן השירותים שלנו, כגון לצורך השגת כיסוי ביטוחי והמשך החזקתו, קבלת החלטות אסטרטגיות, פיתוח עסקי, ניהול פיננסי וכדומה;
  • על מנת לפנות אליכם בהצעות, לרבות הצעות שיווקיות ומסחריות, בכפוף להוראות הדין; על מנת להתאים את ההצעות שיישלחו אליך בהתאם לצורך שלכם, תחומי העניין שלכם והעדפותיכם;
  • כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על העמותה;
  • כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש וליצור שירותים חדשים;
  • כדי להגן על הזכויות, האינטרסים והנכסים של העמותה ושל צד שלישי כלשהו.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 1. הסודיות של המידע שלכם חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיכם או נמכור אותו לצדדים שלישיים.
  • אנו עשויים לשתף את המידע אודותיכם אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות: צדדים שלישיים המספקים לאיגוד קרנות הגידור שירותים בקשר עם מתן השירותים שלה (בין אם שירותים שנועדו לתמוך באתר, כגון שירותי מחשוב ועיבוד מידע, שירותי אחסון מידע, שירותי אנליטיקות וכד'; ובין אם שירותים שנועדו לתמוך בפעילות העסקית של העמותה, כגון שירותי סליקה ותשלום, משלוחים, יועצים משפטיים, רואי חשבון, יועצי וסוכני ביטוח, פיתוח עסקי, שירותי מיקור חוץ של דיוור ישיר, שיווק ופרסום, נותני חסות, מפיקי כנסים ואירועים ויועצים אחרים);
  • אם יתקבל בידי איגוד קרנות הגידור צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו;
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין מי מאיגוד קרנות הגידור ו/או מי מטעמה;
  • לצורך שמירה והגנה על זכויותיה, נכסיה וקניינה של איגוד קרנות הגידור או של צדדים שלישיים;
  • במקרה שהמשתמשים יפרו איזה מתנאי השימוש באתר ו/או מתנאי מדיניות הפרטיות או יבצעו או ינסו לבצע פעולות בלתי חוקיות באמצעות או בקשר עם האתר ו/או השירותים הניתנים על ידי איגוד קרנות הגידור;
  • בהסכמתכם או בהנחייתכם;

בכל מקרה שבו איגוד קרנות הגידור תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.

 1. בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה אודותיך עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שנעשה כן, אנחנו נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את האנשים שהמידע נאסף לגביהם.
 2. כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים, איגוד קרנות הגידור לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.
 3. אנו לא נמסור את המידע לצדדים שלישיים, מעבר לאמור בסעיף 12 לעיל, אלא בנסיבות המפורטות להלן:

דיוור ישיר והצעות שיווקיות

 1. בכפוף להוראות הדין, איגוד קרנות הגידור או מי מטעמה תיצור עמכם קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי או דרך אחרים, ותשלח אליכם דברי פרסומת שמטרתם לפרסם קיום כנסים, ימי עיון בנושאים הקשורים למגזר קרנות הגידור במישרין או בעקיפין מהארץ או מחו"ל ולעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת , וכן כל הודעת דבר פרסומת אחרת. איגוד קרנות הגידור גם עשוי ליצור איתכם קשר באמצעות שיחה טלפונית או שיחה בתקשורת אלקטרונית ולהציע לכם הצעות שיווקיות בכל עת, תוכלו לבטל את הסכמתכם או לחדול מלקבל דבר פרסומת כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליכם או על ידי יצירת קשר עם איגוד קרנות הגידור באמצעות: שליחת דואר אלקטרוני לכתובת ייעודית להסרה מקבלת דבר פרסומת info@ihfa.co.il. בכל הנוגע לשיחות שיווקיות ההסרה תעשה בכל דרך אחרת. בעשותכם כן, אנו נחדול לשלוח אליכם דבר פרסומת בהתאם לאמור לעיל. אולם, במידה ומידע אודותיכם נשמר על ידנו למטרות נוספות המפורטות במדיניות הפרטיות, אנו נמשיך לשמור את המידע אודותיכם למטרות אלו אך לא לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר או משלוח דברי פרסומת אליך כמפורט לעיל.

Cookies

 1. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלו, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. אנו עשויים לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לנו להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.
 2. ככל שאינכם מעוניין, כי ייאסף מידע אצלנו באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", הנכם יכולים לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתם עושים שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לכם האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתכם שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתכם ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות שבאתר.

העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

 1. אנו עשויים להעביר את המידע שלכם אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ואיחוד האירופי, ובמקרה שכזה אנו ננקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת שימושכם, הנכם מסכימים להעברה האמורה.

קישורים לאתרים אחרים

 1. יתכן שתמצאו באתר קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על-ידנו ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר אלינו אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן אנו לא אחראים למידע אשר נאסףעל-ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ואנו לא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות , תכנים או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו מציעים כי תעיינו בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.
 1. יצירת קשר
  בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:
  איגוד קרנות הגידור בישראל
  info@ihfa.co.il
  03-6400600